Pečovatelská služba

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Pečovatelská služba
Zikova 618/14, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Uživatelé pečovatelské služby jsou osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Provoz Pečovatelské služby

Služby se zajišťují denně od 7:00 do 20:00 hod.

Kapacita pečovatelské služby

Počet osob: 160

Maximální denní kapacita osob pro pracovní dny činí 160 osob. V nepracovní dny činí maximální denní kapacita 36 osob. Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v pracovní dny činí celkem 210 hodin. Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v nepracovní dny činí celkem 30 hodin. Jestliže bude dosaženo maximální denní kapacity osob nebo maximálního počtu hodin, poskytovatel má právo odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Služby jsou poskytovány na území města Olomouc a také v těchto obcích: Hlubočky, Hněvotín, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín a Velký Týnec.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o pečovatelskou službu hračka.

Zásady poskytovaných služeb

  • Rovnocenný přístup: zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků.
  • Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory: uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování. Cílem pečovatelské služby je, aby pomoc působila na osoby aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
  • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům: zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli na základě sestaveného individuálního plánu, který vychází z jejich potřeb, možností a přání. Z toho důvodu si sami určí druh a frekvenci poskytovaných služeb.
  • Autonomie uživatele: zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele. Je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým uživatel nedal souhlas.
  • Kvalita služby: profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. V rámci výkonu práce jsou používány osvědčené i nové metody práce. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby. Průběžné zdokonalování metodik a pracovních postupů.
 

Jaké služby poskytujeme


Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob. Kromě základních činností, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti. Konkrétní úkony, které žadatel od služby požaduje, jsou individuálně dojednávány při uzavírání Smlouvy o poskytování sociálních služeb, která se uzavírá písemně. Uživatel si s ohledem na své potřeby určí, které úkony od poskytované služby požaduje.
 

Základní činnosti v rozsahu úkonů

Kontaktní osoba

Postup při žádosti o službu

01
Pečovatelská služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci.
02
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby lze podat osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně na kontakty, které jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
03
Po přijetí žádosti následuje sociální šetření se zájemcem o službu vedené příslušným sociálním pracovníkem. Toto jednání probíhá v prostředí, ve kterém žadatel pobývá a žadatel si k jednání může přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu. Sociální pracovník se prokáže služebním průkazem.
04
Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:
  • Občanský průkaz
  • Pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá tyto doklady: Osvědčení podle Zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících českosl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů, doloží při zavádění služby usnesení soudu o účasti na rehabilitaci. Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru nebo ve vojenském táboře nucených prací, doloží potvrzení o tomto zařazení nebo jiný doklad, z něhož je tato skutečnost zřejmá. Poskytování pečovatelské služby účastníkům odboje je upraveno Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
05
V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.
06
Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá vedoucí pečovatelské služby Mgr. Jan Luska, MBA (tel. 585 757 084, email: vedouciPS@sluzbyproseniory.cz).

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
14. 06. 2021 Žádost o poskytnutí pečovatelské služby .pdf 144 kB Stáhnout
06. 11. 2023 Sazebník pečovatelské služby platný od 1.7.2023 .pdf 279 kB Stáhnout
29. 06. 2023 VZOR - Smlouva o poskytování pečovatelské služby platná od 1.7.2023 .pdf 361 kB Stáhnout
29. 06. 2023 VZOR - Smlouva o poskytování pečovatelské služby BEZPLATNÍ platná od 1.7.2023 .pdf 361 kB Stáhnout
25. 01. 2024 Veřejný závazek na rok 2024 .pdf 294 kB Stáhnout
06. 01. 2022 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby .pdf 356 kB Stáhnout
top