Pečovatelská služba

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Pečovatelská služba
Zikova 618/14, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Uživatelé pečovatelské služby jsou osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Provoz Pečovatelské služby

Služby se zajišťují denně od 7:00 do 20:00 hod.

Kapacita pečovatelské služby

Maximální denní kapacita osob pro pracovní dny činí 160 osob, kterým může být poskytnut základní úkon s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou z centrální kuchyně poskytovatele. V nepracovní dny činí maximální denní kapacita 36 osob, kterým může být poskytnut základní úkon s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou z centrální kuchyně poskytovatele.

Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v pracovní dny s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou z centrální kuchyně poskytovatele činí celkem 210 hodin. Maximální denní počet hodin strávených přímou péčí v nepracovní dny s výjimkou úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou z centrální kuchyně poskytovatele činí celkem 30 hodin.

Jestliže bude dosaženo maximální denní kapacity osob nebo maximálního počtu hodin, poskytovatel má právo odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Denní kapacita úkonu poskytnutí stravy dovozem nebo donáškou z centrální kuchyně poskytovatele činí v pracovní den 700 osob a v nepracovní den 300 osob.

Služby jsou poskytovány na území města Olomouc a také v těchto obcích: Hlubočky, Hněvotín, Horka nad Moravou, Křelov-Břuchotín, Lutín a Velký Týnec.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o pečovatelskou službu hračka.

Zásady poskytovaných služeb

  • Rovnocenný přístup: zaměstnanci pečovatelské služby jednají s uživateli partnersky, rovnocenně a bez předsudků.
  • Zásada aktivní účasti uživatele a přiměřené podpory: uživatel má rozhodující slovo v průběhu služby, v čem potřebuje podporu a co si vyřídí sám. Uživatel má co největší podíl na rozhodování. Cílem pečovatelské služby je, aby pomoc působila na osoby aktivně a podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
  • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům: zaměstnanci pečovatelské služby pracují s uživateli na základě sestaveného individuálního plánu, který vychází z jejich potřeb, možností a přání. Z toho důvodu si sami určí druh a frekvenci poskytovaných služeb.
  • Autonomie uživatele: zaměstnanci respektují osobní svobodu a volbu uživatele. Je kladen důraz na ochranu práv uživatelů a jejich autonomii. Zaměstnanci neprovádí takové činnosti a úkony, ke kterým uživatel nedal souhlas.
  • Kvalita služby: profesionalita zaměstnanců vychází z požadavků zákona č. 108/2006 Sb. Dále jsou zaměstnanci podporováni ve vzdělávání v sociální oblasti a další problematice související s prací s cílovou skupinou. V rámci výkonu práce jsou používány osvědčené i nové metody práce. Zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o uživatelích dozvěděli během poskytování služby. Průběžné zdokonalování metodik a pracovních postupů.
 

Jaké služby poskytujeme


Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob. Kromě základních činností, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti. Konkrétní úkony, které žadatel od služby požaduje, jsou individuálně dojednávány při uzavírání Smlouvy o poskytování sociálních služeb, která se uzavírá písemně. Uživatel si s ohledem na své potřeby určí, které úkony od poskytované služby požaduje.

Dopravu našemi vozidly zajišťujeme ve všední dny od 7:00-10:00 hod. a 13:00-14:30 hod. Požadavky na dopravu musíte ohlásit alespoň 1 den předem p. Krybusové na tel. 724 567 825. Doprovod jen s pečovatelkou.

Základní činnosti v rozsahu úkonů

Kontaktní osoba

Postup při žádosti o službu

01
Pečovatelská služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci.
02
Žádost o poskytnutí pečovatelské služby lze podat osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně na kontakty, které jsou uvedeny na webových stránkách organizace.
03
Po přijetí žádosti následuje sociální šetření se zájemcem o službu vedené příslušným sociálním pracovníkem. Toto jednání probíhá v prostředí, ve kterém žadatel pobývá a žadatel si k jednání může přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu. Sociální pracovník se prokáže služebním průkazem.
04
Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:
  • Občanský průkaz
  • Pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá tyto doklady: Osvědčení podle Zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících českosl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů, doloží při zavádění služby usnesení soudu o účasti na rehabilitaci. Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru nebo ve vojenském táboře nucených prací, doloží potvrzení o tomto zařazení nebo jiný doklad, z něhož je tato skutečnost zřejmá. Poskytování pečovatelské služby účastníkům odboje je upraveno Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
05
V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.
06
Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá vedoucí pečovatelské služby Mgr. Jan Luska, MBA (tel. 585 757 084, email: vedouciPS@sluzbyproseniory.cz).

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
14. 06. 2021 Žádost o poskytnutí pečovatelské služby .pdf 144 kB Stáhnout
09. 06. 2021 VZOR - Smlouva o poskytování pečovatelské služby .pdf 211 kB Stáhnout
09. 06. 2021 Smlouva o poskytování pečovatelské služby BEZPLATNÍ - vzor .pdf 211 kB Stáhnout
22. 01. 2021 Veřejný závazek na rok 2021 .pdf 153 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby .pdf 699 kB Stáhnout