Chráněné bydlení

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Chráněné bydlení
Zikova 618/14, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Služby jsou určeny:
  • osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
  • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
  • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Kapacita a provoz

Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 77 uživatelů. Služby kromě ubytování, které je poskytováno nepřetržitě, jsou uživatelům poskytovány denně od 7:00 do 19:30 hod.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o chráněné bydlení hračka.

Zásady sociální služby

  • Ochrana práv: dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva. Respektujeme soukromí uživatelů a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
  • Individuální přístup: respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb a cílů uživatelů.
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti: podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Posilujeme jejich sociální začleňování, samostatnost a aktivity.
  • Rovnocenný přístup: pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jakékoliv formy diskriminace. Každý uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých schopností na poskytování sociální služby.
  • Odbornost a kvalita služeb: služby poskytujeme bezpečně, odborně a kvalitně, využíváme nových poznatků, průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.
  • Aktivizace: nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.
  • Tým: služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Jaké služby poskytujeme

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a další fakultativní (volitelné) činnosti, dle našich možností a nabídky.

Kontaktní osoba

Mgr. Bc. Taťána Podlasová Sociální pracovnice +420 585 757 075 +420 778 424 532 socialniCHB1%at%sluzbyproseniory.cz
Radka Nakládalová, DiS. Sociální pracovnice +420 585 757 077 +420 728 420 787 socialniCHB2%at%sluzbyproseniory.cz
Bc. Eva Vyroubalová Sociální pracovnice +420 585 757 077 +420 778 409 856 socialniCHB3%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01
Služby CHB jsou určeny osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek: osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.
02
Žádosti do CHB mají písemnou formu. Součástí žádosti je Posudek o zdravotním stavu žadatele o pobytovou sociální službu, případně další přílohy.
03
Žádosti jsou přijímány na podatelně sekretariátu ředitele organizace, nebo osobně u vedoucí nebo sociální pracovnice CHB. Tiskopisy žádosti a přílohy lze vyzvednout přímo v organizaci nebo na našich webových stránkách.
04
Sociální šetření je provedeno sociálním pracovníkem, který se prokáže služebním průkazem. Šetření se provádí v místě bydliště žadatele (případně v nemocničním nebo sociálním zařízení). Sociální pracovník informuje žadatele o službách poskytovaných v CHB, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání týkající se pobytové služby. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu. Sociální šetření zjišťujte nepříznivou sociální situaci žadatele. Každá žádost je posouzena a obodována podle tabulky kritérií, která obsahuje hodnotící body totožné s body dotazníku, který je součástí sociálního šetření, provedeného u všech žadatelů.
05
U žadatelů, kteří dosáhli při posouzení žádosti shodného počtu bodů je pro zařazení do pořadníku rozhodující datum podání žádosti a zaevidování žádosti do spisové evidence.

O zařazení do pořadníku, nebo o zamítnutí žádosti jsou žadatelé písemně informováni.

Podrobné informace o postupu při podávání žádosti podá sociální pracovník nebo vedoucí CHB. 
 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 12. 2022 Žádost o poskytnutí chráněného bydlení a posudek od lékaře 2022 .pdf 304 kB Stáhnout
21. 06. 2022 Dotazník pro žadatele do Chráněného bydlení 2022 .pdf 268 kB Stáhnout
29. 06. 2023 Letáček chráněné bydlení 07_2023 .pdf 265 kB Stáhnout
29. 06. 2023 Sazebník poskytovaných služeb v chráněném bydlení od 1. 7. 2023 .pdf 218 kB Stáhnout
29. 06. 2023 Smlouva platná od 1. 7. 2023 .pdf 155 kB Stáhnout
11. 06. 2021 Souhlas dvojice o společném bydlení .pdf 122 kB Stáhnout
16. 01. 2024 Veřejný závazek 2024 .pdf 288 kB Stáhnout
29. 06. 2023 Vnitřní pravidla od 1. 7. 2023 .pdf 425 kB Stáhnout
top