Chráněné bydlení

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Chráněné bydlení
Zikova 618/14, Nové Sady
779 00 Olomouc

Poslání

Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Služby jsou určeny:
  • osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
  • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
  • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti

Kapacita a provoz

Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 77 uživatelů. Služby kromě ubytování, které je poskytováno nepřetržitě, jsou uživatelům poskytovány denně od 7:00 do 19:30 hod.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o chráněné bydlení hračka.

Zásady sociální služby

  • Ochrana práv: dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva. Respektujeme soukromí uživatelů a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
  • Individuální přístup: respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb a cílů uživatelů.
  • Podpora samostatnosti a soběstačnosti: podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Posilujeme jejich sociální začleňování, samostatnost a aktivity.
  • Rovnocenný přístup: pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jakékoliv formy diskriminace. Každý uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých schopností na poskytování sociální služby.
  • Odbornost a kvalita služeb: služby poskytujeme bezpečně, odborně a kvalitně, využíváme nových poznatků, průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.
  • Aktivizace: nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.
  • Tým: služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Jaké služby poskytujeme

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a další fakultativní (volitelné) činnosti, dle našich možností a nabídky.

Kontaktní osoba

Bc. Gabriela Nádvorníková, DiS. Sociální pracovnice +420 585 757 075 +420 778 409 856 socialniCHB%at%sluzbyproseniory.cz
Bc. Taťána Podlasová Sociální pracovnice +420 585 757 075 +420 778 424 532 socialniCHB1%at%sluzbyproseniory.cz
Radka Nakládalová, DiS. Sociální pracovnice +420 585 757 077 +420 728 420 787 socialniCHB2%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01
Služby CHB jsou určeny osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek: osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.
02
Žádosti do CHB mají písemnou formu. Součástí žádosti je Posudek o zdravotním stavu žadatele o pobytovou sociální službu, případně další přílohy.
03
Žádosti jsou přijímány na podatelně sekretariátu ředitele organizace, nebo osobně u vedoucí nebo sociální pracovnice CHB. Tiskopisy žádosti a přílohy lze vyzvednout přímo v organizaci nebo na našich webových stránkách.
04
Přijatá žádost je zaevidována, smluvní posudkový lékař vydá stanovisko, zda zdravotní stav žadatele nevylučuje poskytnutí pobytové sociální služby CHB. Pokud zdravotní stav žadatele odpovídá, proběhne sociální šetření.
05
Sociální šetření je provedeno sociálním pracovníkem, který se prokáže služebním průkazem. Šetření se provádí v místě bydliště žadatele (případně v nemocničním nebo sociálním zařízení). Sociální pracovník informuje žadatele o službách poskytovaných v CHB, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání týkající se pobytové služby. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu. Sociální šetření zjišťujte nepříznivou sociální situaci žadatele. Každá žádost je posouzena a obodována podle tabulky kritérií, která obsahuje hodnotící body totožné s body dotazníku, který je součástí sociálního šetření, provedeného u všech žadatelů.
06
U žadatelů, kteří dosáhli při posouzení žádosti shodného počtu bodů je pro zařazení do pořadníku rozhodující datum podání žádosti a zaevidování žádosti do spisové evidence.

O zařazení do pořadníku, nebo o zamítnutí žádosti jsou žadatelé písemně informováni.

Podrobné informace o postupu při podávání žádosti podá sociální pracovník nebo vedoucí CHB. 
 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 12. 2022 Žádost o poskytnutí chráněného bydlení a posudek od lékaře 2022 .pdf 304 kB Stáhnout
21. 06. 2022 Dotazník pro žadatele do Chráněného bydlení 2022 .pdf 268 kB Stáhnout
21. 06. 2022 Letáček chráněné bydlení 07_2022 .pdf 408 kB Stáhnout
21. 06. 2022 Sazebník poskytovaných služeb v chráněném bydlení od 1. 7. 2022 .pdf 223 kB Stáhnout
03. 01. 2022 Smlouva platná od 1. 1. 2022 .pdf 153 kB Stáhnout
11. 06. 2021 Souhlas dvojice o společném bydlení .pdf 122 kB Stáhnout
21. 01. 2022 Veřejný závazek 2022 .pdf 246 kB Stáhnout
04. 01. 2022 Vnitřní pravidla od 1. 1. 2022 .pdf 186 kB Stáhnout