Chráněné bydlení

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Chráněné bydlení
Zikova 618/14
770 10 Olomouc

Poslání
Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost nebo mobilitu z důvodu chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby vyhovující bydlení, pomoc a podporu při zvládání individuálních potřeb a nabídkou kvalitních služeb a denních aktivit jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života v přirozeném prostředí.
Cílová skupina
Služby jsou určeny:
 • osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek:
 • osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
 • osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti
Kapacita a provoz
Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 77 uživatelů. Služby kromě ubytování, které je poskytováno nepřetržitě, jsou uživatelům poskytovány denně od 7:00 do 19:30 hod.

Komu službu nemůžeme poskytnout?

Služby nejsme schopni zajistit:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní péči ve zdravotnickém zařízení nebo pobytové sociální službě
 • osobám se závažným postižením orientace a komunikace
 • osobám, které by z důvodu psychického onemocnění narušovaly kolektivní soužití

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o chráněné bydlení hračka.

Zásady sociální služby

 • Ochrana práv: dodržujeme pravidla slušného chování a s uživateli jednáme vždy s úctou a respektem tak, abychom chránili jejich důstojnost a lidská práva. Respektujeme soukromí uživatelů a důvěrnost jejich sdělení, zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
 • Individuální přístup: respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb a cílů uživatelů.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti: podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. Posilujeme jejich sociální začleňování, samostatnost a aktivity.
 • Rovnocenný přístup: pomáháme všem uživatelům služby stejně bez jakékoliv formy diskriminace. Každý uživatel je nám rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a podílí se podle svých schopností na poskytování sociální služby.
 • Odbornost a kvalita služeb: služby poskytujeme bezpečně, odborně a kvalitně, využíváme nových poznatků, průběžného vzdělávání a supervizí. K práci využíváme jednotné pracovní postupy.
 • Aktivizace: nabídkou denních činností se podílíme na aktivním a smysluplném životě uživatelů.
 • Tým: služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Jaké služby poskytujeme

V chráněném bydlení poskytujeme základní činnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a další fakultativní (volitelné) činnosti, dle našich možností a nabídky.

Základní činnosti

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc s přípravou stravy
 • pomoc s přípravou snídaně
 • pomoc s přípravou svačiny
 • pomoc s přípravou oběda
 • pomoc s přípravou večeře

Zajištění stravy

 • strava normální č. 3
 • strava žlučníková č. 4
 • strava diabetická č. 9

Poskytnutí ubytování:

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • podpora v oblasti partnerských vztahů
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Další fakultativní činnosti, které obsahuje Nabídka poskytovaných služeb

Aktivizace uživatelů

Prioritou našeho chráněného bydlení je aktivizace klientů, z tohoto důvodu se snažíme, abychom každý den připravili alespoň jeden program pro využití volného času. Všechny kluby a aktivity slouží k udržení soběstačnosti a sebeobsluhy, ke kontaktům s ostatními klienty i zaměstnanci, ke zprostředkování nových informací a ke zlepšení komunikačních dovedností a psychické pohody.
 

V chráněném bydlení v současné době probíhají tyto kluby a aktivity:

pondělí klub stolních her procvičování paměti, sebevědomí, setkávání
klub šití cvičení jemné motoriky a soustředění, radost z opraveného nebo ušitého výrobku
úterý klub dobré pohody odreagování, posezení s přáteli, vzpomínky na doby minulé
středa klub vaření senioři se učí zdravé výživě, seznámí se s novými recepty, v neposlední řadě kontakt s ostatními uživateli a dobrá nálada
pěvecký sbor seberealizace, dechová cvičení, kolektivní setkávání
čtvrtek: čtenářský klub udržování psychické kondice a paměti
klub zdravého životního stylu trénování paměti
pátek klub ručních prací a základů keramiky procvičování jemné motoriky, radost z toho, že jsem schopen něco vytvořit a při této příležitosti si zavzpomínat na doby minulé, setkání s novou aktivitou, radost z vlastního výrobku


Další aktivity:

 • skupinové kondiční cvičení s hudbou
 • sportovní hry
 • společenské akce
 • vycházky
 • besedy a přednášky
 • práce na počítači

Ubytování

V našem zařízení je celkem v 8 podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová

K vybavení obytné jednotky patří dále kuchyňská linka, elektrický sporák, nábytek typu „Univerzal“, vestavěné skříně, bytové textilie, domácí telefon, společná televizní anténa s možností připojení satelitního příjmu. 

V roce 2012 jsme v obytných jednotkách započali výměna kuchyňských linek, jejíž součástí je lednice, mikrovlnná trouba a elektrická trouba s varnou deskou. V roce 2016 proběhla 2. etapa výměny kuchyňských linek ve zbývajících obytných jednotkách chráněného bydlení. 

V budově chráněného bydlení jsou k dispozici 2 výtahy

V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna a ergoterapie, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna.
Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou a grilem a zahradní houpačkou. 

Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele, která je zabezpečena brankou na elektrické dálkové ovládání. Každý uživatel chráněného bydlení obdrží čip, který slouží k otevírání dveří u rampy a branky.
 

Kontaktní osoba

Vedoucí chráněného bydlení
Mgr. Ivana Došlíková
Bc. Nádvorníková Gabriela, DiS. Sociální pracovnice +420 585 757 075 +420 778 409 856 socialniCHB%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01
Služby CHB jsou určeny osobám od 50 let věku s chronickým onemocněním za splnění podmínek: osoba je závislá na pomoci jiné fyzické osoby osoba je schopná alespoň částečné soběstačnosti a mobility ve vlastní domácnosti.
02
Žádosti do CHB mají písemnou formu. Součástí žádosti je Posudek o zdravotním stavu žadatele o pobytovou sociální službu, případně další přílohy.
03
Žádosti jsou přijímány na podatelně sekretariátu ředitele organizace, nebo osobně u vedoucí nebo sociální pracovnice CHB. Tiskopisy žádosti a přílohy lze vyzvednout přímo v organizaci nebo na našich webových stránkách.
04
Přijatá žádost je zaevidována, smluvní posudkový lékař vydá stanovisko, zda zdravotní stav žadatele nevylučuje poskytnutí pobytové sociální služby CHB. Pokud zdravotní stav žadatele odpovídá, proběhne sociální šetření.
05
Sociální šetření je provedeno sociálním pracovníkem, který se prokáže služebním průkazem. Šetření se provádí v místě bydliště žadatele (případně v nemocničním nebo sociálním zařízení). Sociální pracovník informuje žadatele o službách poskytovaných v CHB, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání týkající se pobytové služby. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu. Sociální šetření zjišťujte nepříznivou sociální situaci žadatele. Každá žádost je posouzena a obodována podle tabulky kritérií, která obsahuje hodnotící body totožné s body dotazníku, který je součástí sociálního šetření, provedeného u všech žadatelů.
06
U žadatelů, kteří dosáhli při posouzení žádosti shodného počtu bodů je pro zařazení do pořadníku rozhodující datum podání žádosti a zaevidování žádosti do spisové evidence.

O zařazení do pořadníku, nebo o zamítnutí žádosti jsou žadatelé písemně informováni.

Podrobné informace o postupu při podávání žádosti podá sociální pracovník nebo vedoucí CHB. 
 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
10. 06. 2020 Žádost o poskytnutí chráněného bydlení 2020 .pdf 192 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Dopis žadatelům 2019 .pdf 225 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Dotazník pro žadatele do Chráněného bydlení 2020 .pdf 135 kB Stáhnout
17. 08. 2020 Posudek o zdravotním stavu žadatele 2020 .pdf 125 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Letáček chráněné bydlení 2020 .pdf 264 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Nabídka chráněného bydlení od ledna 2020 .pdf 167 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Smlouva od 1.1.2018 .pdf 248 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Souhlas dvojice o společném bydlení .pdf 158 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Veřejný závazek 2020 .pdf 231 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Vnitřní pravidla pro poskytování chráněného bydlení .pdf 184 kB Stáhnout