Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – (dále jen „organizace“)

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena Olomouckým krajem v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s ustanoveními § 35 odst. 2 písm. j) a § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Organizace byla zřízena od 1.1.2003 na dobu neurčitou.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Předmět činnosti organizace je vymezen v § 35,40,45 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových 
Zřizovatel: Olomoucký kraj – www.olkraj.cz
Zřizovací listina
Dodatek č. 12 ke Zřizovací listině

3. Organizační struktura

Organizační řád
Organizační schéma

4. Kontaktní spojení 

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Zikova 618/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Zikova 618/14, Nové Sady, 779 00 Olomouc
4.3 Telefonní čísla
Tel.: 585 757 061
4.4 Adresa internetové stránky
www.sluzbyproseniory.cz
4.5 Elektronická podatelna
olomouc@sluzbyproseniory.cz
Datová schránka:   cn5k73h

5. Přímé platby lze poukázat

Číslo účtu – 27-4231640257/0100 (Komerční banka)
Platby je možné uskutečnit také v hotovosti v pokladně na adrese organizace.

6. IČ: 75004259

7. DIČ: CZ75004259

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů organizace:
Zřizovací listina
Organizační řád
Vnitřní předpisy organizace – Rejstřík Vnitřních předpisů organizace
Do výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout na sekretariátě ředitele organizace v pracovní dny v době od 8,00 do 13,00 hod.
8.2 Rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhledy rozpočtu období 2024 – 2025.

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají v místech a způsobem uvedeným v bodě 10.
Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:
Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999
Žádosti budou vyřízeny ve lhůtách stanovených v zákoně č. 106/1999 Sb., v platném znění.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání je možno podat:
 • osobně – na podatelnu organizace na sekretariátu ředitele;
 • prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické podatelny;
 • prostřednictvím datové schránky;
 • poštou.

11. Opravné prostředky

Žadatel může podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Podání a vyřízení odvolání se řídí ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Podání a vyřízení stížnosti se řídí ustanovením § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Pro podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., je možno využít formulář:
Žádost o poskytnutí informace dle 106-1999

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Postupy nejsou vydány.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Nejdůležitější používané předpisy, podle nichž organizace jedná a rozhoduje:
 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole     
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů 
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Zákony a další předpisy a normy, zveřejňované ve Sbírce zákonů můžete vyhledat v elektronické verzi publikace na stránkách Ministerstva vnitra ČR prostřednictvím odkazu www.mvcr.cz
14.2 Vydané právní předpisy
Právní předpisy nejsou vydány.

15. Úhrady za poskytnutí informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
V souvislosti s poskytováním informací mohou být žadatelům předepsány k úhradě vzniklé náklady ve výši dle Sazebníku úhrad za poskytnutí informací – Sazebník úhrad 106-1999
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádné usnesení nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv
Organizace nemá uzavřenu žádnou licenční smlouvu.
16.2. Výhradní licence
Organizace neposkytla žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je zveřejněna na webových stránkách organizace.
 
top