Centrum denních služeb

Kde nás najdete?

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Centrum denních služeb
Rooseveltova 384/88a
770 10 Olomouc

Poslání
Prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporujeme seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence ve věku od 50 let, posilujeme jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabízíme kontakt s vrstevníky, a tím tak přispíváme k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilujeme jejich sociální začleňování.
Cílová skupina
Senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
Kapacita
Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem. Okamžitá kapacita na úseku hygienické péče je 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 26. Okamžitá kapacita v soboty je na úseku hygienické péče 1, okamžitá kapacita (počet míst) na úseku denního pobytu je 11.

Komu službu nemůžeme poskytnout?

Služby nejsme schopni zajistit:

 • osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

Jak služba probíhá

Zájemce má možnost využívat jen služby hygienické péče, denního pobytu nebo vše.

Služby hygienické péče - zahrnuje zejména pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů, péče o nohy, dopravu

Denní pobyt - zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vč. služeb hygienické péče.

Nabízíme zde různé aktivity. Konkrétně se jedná o:
 • společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky
 • reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu,...), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení,...
 • udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
 • při péči využíváme různých nových a moderních poznatků práce se vzpomínkami, stimulace pěti smyslů - Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, míčkování a další.
Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 
Den Dopolední kluby Odpolední kluby
Pondělí   13:00 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
 
Úterý 8:30 - 11:00 Zpěvanky     13:00 - 14:30 Klub pohody a relaxace (Snozelen)
 
Středa   13:00 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
 
Čtvrtek   13:00 - 14:30 Klub společenských her a recitace
Pátek 9:30 - 11:00 Klub cvičení pro zdraví     13:00 - 14:30 Filmový klub pro pamětníky

 
K dispozici máme celkem 3 oddělení denního pobytu. Každé oddělení má svou kapacitu. Na jednotlivé pobyty jsou uživatelé rozděleny dle míry zachování soběstačnosti, kognitivních schopností, s ohledem na potřebnou míru pomoci a podpory.
 

Rámcový harmonogram denního pobytu

06:30 - 08:00 hod.  příjezdy uživatelů, individuální pomoc a podpora
08:00 - 08:30 hod. trénink orientačních schopností (datum, čas,...)
08:30 - 09:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
09:00 - 09:30 hod.  káva, svačina
09:30 - 11:00 hod. program I. (trénink paměti a kognitivní schopnosti)
11:00 - 12:30 hod.  oběd, relaxace, individuální aktivity
12:30 - 13:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
13:00 - 14:30 hod.  program II. (zaměřený na jemnou motoriku, kluby)
14:30 - 15:00 hod.  podání svačiny, káva, příprava k odjezdu
15:00 - 15:30 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky
15:30 - 17:00 hod.  program III.
17:00 - 17:30 hod. podání svačiny či večeře
17:30 - 19:00 hod.  individuální aktivity, příprava k odjezdu, odjezd


Tučně zvýrazněné bloky jsou pravidelné bloky, které se každý den realizují. Časy jsou orientační, upravují se plus minus 15 min., dle aktuální situace. V rámci programu I.-IV. je pracovníky DP připravovaný program. Při něm vychází ze zásady, aby během dne byl v rámci programu "zapojen celý člověk" (hlava, mysl, ruce, nohy, tělo) a přitom se aktivity pravidelně střídaly.

Přejete si zažádat o službu a hledáte postup?

Kliknutím na odkaz "Jak požádat o službu" se zobrazí jednotlivé kroky, se kterými bude žádost o chráněné bydlení hračka.

Zásady poskytovaných služeb

 
 • Individuální přístup a diskrétnost: uznání jedinečnosti každého uživatele a zachování důvěrných informací.
 • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům: služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.
 • Rovnocenný přístup: služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
 • Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory: služba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.
 • Kvalita a odbornost služby: služby poskytujeme profesionálně, bezpečně, odborně a kvalitně. Využíváme osvědčených i nových metod práce. K práci využíváme jednotné pracovní postupy a zaměstnanci Centra denních služeb se neustále vzdělávají.
 

Rozsah služeb


V Centru denních služeb poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní (volitelné) činnosti (viz níže).
 

Základní činnosti

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 


Fakultativní činnosti CDS

 • dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků či měření tlaku
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 položek)
 • péče o nohy
 • přeprava osob
 • doprava

Fakultativní služby jsou služby, které poskytujeme nad rámec základních činností vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a personální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na danou službu.

Setkání "Čaje o páté"

Jedná se o podpůrnou skupinu rodinných příslušníků nebo osob, kteří pečují o člověka s demencí. Setkání probíhá v určený termín ve společenské místnosti na Centru denních služeb a to v čase od 15:30 do 17:00 hod.

V klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny mají tito pečovatelé jedinečnou možnost pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Účast na této skupině je bezplatná, dobrovolná a v době jejího konání je možné péči o osobu s demencí zajistit na denním pobytu.
 

Jako rodinní pečovatelé tak máte ve skupině možnost:

 • řešit aktuální problémy s péčí o člověka s demencí,
 • získávat informace o Alzheimerově chorobě, možnostech řešení této situace, kontakty na související oblasti služeb – zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, apod.,
 • získat praktické a cenné rady týkající se zvláštností péče o člověka s demencí – na přání účastníků se na setkání zvou odborníci z oblasti zdravotnictví i sociálních služeb (např. zástupce domovů pro seniory, které přijímají klienty se syndromem demence) atd.,
 • aspoň na chvíli nalézt tolik potřebný klid a podporu od lidí, kteří mají obdobnou životní zkušenost s péčí o blízkého člověka s demencí.

Kontaktní osoba

Vedoucí centra denních služeb
Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
Lenka Hrabcová, DiS. Sociální pracovnice +420 585 435 858 +420 601 587 990 socialniCDS%at%sluzbyproseniory.cz

Postup při žádosti o službu

01

Prvotní informace o službě Vám rádi poskytneme telefonicky, e-mailem nebo při osobním setkání na Centru. Termín osobního setkání je lepší sjednat předem.

02

Pokud jste se již rozhodli a máte o naše služby aktuální zájem, je potřeba vyplnit a doručit nám Žádost o poskytování sociálních služeb na Centru denních služeb (dále jen Žádost), popř. její přílohu Rozhodnutí o omezení ve svéprávnosti a usnesení o ustanovení opatrovníka.

03

Žádost si můžete vyzvednout osobně nebo stáhnout z našich webových stránek.
 

 

04

Vyplněnou a podepsanou Žádost podejte osobně nebo zašlete poštou na adresu Centra denních služeb, která je uvedena v Žádosti.

05

Na základě jejího podání Vás nejpozději do 3 pracovních dnů osloví sociální pracovník Centra denních služeb a domluví se s Vámi na dalším postupu.

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
10. 06. 2020 Žádost o služby v centru denních služeb .doc 132 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Centrum denních služeb - Veřejný závazek 2020 .pdf 195 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Letáček centrum denních služeb 2019 .pdf 273 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Sazebník služeb centrum denních služeb .pdf 251 kB Stáhnout
10. 06. 2020 VZOR - Smlouva o poskytování služeb na centrum denních služeb .pdf 294 kB Stáhnout
10. 06. 2020 Vnitřní pravidla pro poskytování služeb na centrum denních služeb .pdf 188 kB Stáhnout
17. 08. 2020 Vnitřní pravidla pro znovuotevření ambulantní služby platná od 22.6.2020 .pdf 169 kB Stáhnout