Etický kodex pracovníků Sociálních služeb pro seniory Olomouc, příspěvkové organizace
 

I. Účel a poslání Etického kodexu

 1. Účelem Etického kodexu je stanovit souhrn žádoucích principů chování zaměstnance příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem poskytující sociální služby. Etický kodex je pro každého zaměstnance vodítkem při jeho rozhodování a při přijímání morální odpovědnosti za své jednání.

II. Etické principy

 1. Zaměstnanec vykonává svou práci v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy organizace.
 2. Zaměstnanec vykonává svou práci odpovědně, svědomitě, čestně a ve shodě s posláním organizace.
 3. Zaměstnanec ke všem lidem přistupuje tak, aby se nedopouštěl jakýchkoliv projevů diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, jazyka, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry, světového názoru, politického či jiného smýšlení, majetku či jiného postavení a při své pracovní činnosti důsledně dodržuje právní předpisy zabezpečující ochranu proti diskriminaci.
 4. Zaměstnanec respektuje důstojnost a hodnotu každého člověka. Dodržuje zásadu korektnosti, slušnosti, zdvořilosti v jednání, neprojevování negativních emocí ani nežádoucích důvěrností.
 5. Informacím získaným při výkonu zaměstnání poskytuje zaměstnanec potřebnou ochranu vyplývající z povinnosti mlčenlivosti.
 6. Zaměstnanci společným úsilím vytvářejí optimální pracovní atmosféru založenou na vzájemné důvěře. Případné pracovní spory nebo spory týkající se chodu příspěvkové organizace řeší v nepřítomnosti uživatelů či návštěvníků organizace věcně, kultivovaně a otevřeně, a to v souladu s jinými vnitřními předpisy organizace.
 7. Vedoucí zaměstnanci uplatňují vůči zaměstnancům rovný přístup s důrazem na hodnocení dle odvedené práce.
 8. Zaměstnanec se i v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohly snížit důvěru organizace v očích veřejnosti.
 9. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění v souvislosti s výkonem práce.

III. Závaznost Etického kodexu

 1. Etický kodex je součástí vnitřních norem příspěvkové organizace a je závazný pro všechny zaměstnance a ostatní osoby vstupující do kontaktu s uživatelem na základě smluvního vztahu s příspěvkovou organizací.
 2. Zásadní porušování Etického kodexu, pokud je současně porušením právních povinností zaměstnance, může být kvalifikováno jako porušení pracovních povinností se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Mohlo by vás zajímat

top