Centrum denních služeb - Poskytujeme - Sociální služby pro seniory OlomoucSociální služby pro seniory Olomouc

NAVIGACE STRÁNKY

NOVÉ AKTUALITY

Jídelní lístek

Aktuální jídelní lístek

více

Akce Centra denních služeb - únor 2018

15.2.2018 – Netradiční Rooseveltovský ples – "Neboj se sportu" Ve čtvrtek 15.2.2018 zveme všechny, kterým sport nevadí do společenské...

více

Akce Chráněného bydlení - únor 2018

6.2.2018 – Připravujeme se na "MASOPUST" Zveme Vás na společnou přípravu slavnosti „MASOPUSTU“. Sejdeme se v kuchyňce suterénu...

více

Akce Chráněného bydlení - leden 2018

4.1.2018 - Báťkovy bylinkové sirupy Ve čtvrtek v 9:30 hod. proběhne prodej a ochutnávka Báťkových bylinných produktů v koridoru...

více

Akce Centra denních služeb - leden 2018

4.1.2018 – Ohlédnutí se za rokem 2017 Ve čtvrtek 4.1.2018 společně zavzpomínáme na to, co jsme všechno zažili v minulém roce....

více

NÁŠ ZŘIZOVATEL

Olomoucký kraj

KONTAKT

Sociální služby pro seniory Olomouc
Zikova 618/14
770 10 Olomouc
IČO: 75004259
tel.: 585 757 061
email: olomouc@sluzbyproseniory.cz
www.sluzbyproseniory.cz
Datová schránka ID datové schránky: cn5k73h

Centrum denních služeb

Budova centra denních služebNázev a adresa zařízení:
Centrum denních služeb
Rooseveltova 384/88a
770 10 Olomouc
mapa
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

Kontaktní osoba:
vedoucí: Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
sociální pracovník: Lenka Hrabcová, DiS.

Telefon:
vedoucí: 585 754 615, 724 873 077
sociální pracovník: 585 435 858, 601 587 990

Email:
centrum@sluzbyproseniory.cz
hojgrova@sluzbyproseniory.cz
hrabcova@sluzbyproseniory.cz

 

Veřejný závazek

Poslání a cíle Centra denních služeb:

Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je prostřednictvím denního pobytu a služeb hygienické péče podporovat seniory a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence ve věku od 50 let, posilovat jejich dovednosti při péči o vlastní osobu, nabídnout kontakt s vrstevníky, a tím tak přispívat k jejich setrvání v domácím prostředí a zároveň posilovat jejich sociální začleňování.

Cílová skupina:

Komu jsou služby určeny:

 • Uživatelé Centra denních služeb jsou senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) ve věku od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služby nejsme schopni zajistit:

 • osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

Zásady poskytovaných služeb:

 1. Individuální přístup a diskrétnost
  - uznání jedinečnosti každého uživatele a zachování důvěrných informací.
 2. Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům
  - služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení.
 3. Rovnocenný přístup
  - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran.
 4. Princip aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory
  - služba poskytuje podporu, která uživatele rozvíjí, nikoliv za něj dělá to, co on sám zvládne.
 5. Kvalita a odbornost služby
  - služby poskytujeme profesionálně, bezpečně, odborně a kvalitně. Využíváme osvědčených i nových metod práce. K práci využíváme jednotné pracovní postupy a zaměstnanci Centra denních služeb se neustále vzdělávají.

Cíl služeb:

Dlouhodobé cíle pro rok 2016-2018:

 1. Propagovat a informovat veřejnost o činnosti a službách centra denních služeb.
 2. Pracovat na neustálém zkvalitňování poskytovaných služeb.
 3. Navázat systematickou spolupráci s rodinnými příslušníky a pečovateli uživatelů CDS.

Krátkodobé cíle pro rok 2017:

Ad 1.

 • 1xměsíčně aktualizace webových stránek organizace a vedení elektronické kroniky služby.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím Dne otevřených dveří (1x ročně) a min. 1x ročně na různých výstavách.
 • Činnost CDS prezentovat odborné veřejnosti - oslovení min. 10-ti praktických lékařů a 5-ti psychiatrických ambulancí.
 • Činnost CDS prezentovat seniorům - návštěva min. 2 Klubů důchodců za rok.
 • Činnost CDS prezentovat min. 1x ročně sociálním pracovníkům FN Olomouc, Vojenské nemocnice Olomouc a OLÚ Paseka.
 • Činnost CDS prezentovat prostřednictvím tisku – článek o CDS min. 2x ročně v tisku.
 • Činnost prezentovat veřejnosti – 1x ročně distribuce letáků na veřejných místech min. v 1 městské části.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

Ad 2.

 • V průběhu roku revize vnitřních dokumentů, metodik a metodických pokynů Centra denních služeb.
 • V průběhu roku provést revizi harmonogramu na denním pobytu, vč. nabízených aktivit, tak aby byl člověk zapojen jako celistvá osoba
 • V průběhu roku úspěšně absolvovat certifikační proces Vážka, získat Certifikaci Vážka®, stát se kontaktním místem ČALS.
 • Vzdělávání a prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců v oblasti duševních onemocnění, příslušných terapií a přístupech a další, v průběhu celého roku dle aktuální nabídky.
 • Zajištění minimálně 2 odborných přednášek za rok pro uživatele např. v oblasti kompenzačních pomůcek a sociálních dávek aj.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

Ad 3.

 • Zavedení fungujícího systému setkávání se s rodinnými příslušníky a pracovníky Centra.
  • min. 3x ročně konání Čaje o páté
  • min. 2x ročně individuální konzultace s blízkými lidmi uživatele
  • min. 1x ročně předávání informací z oblasti péče o osoby se sníženou soběstačností
 • Minimálně 2x ročně zorganizovat akce pro uživatele i rodinné příslušníky.

Zodpovídá: Vedoucí CDS

 

1. Rozsah poskytovaných služeb:

V CDS poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti (viz níže).

Konkrétně poskytujeme tyto základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • pomoc při použití WC
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 5. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti*:

 • dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků či měření tlaku
 • pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5 položek)
 • péče o nohy
 • přeprava osob
 • doprava

* Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatel poskytuje nad rámec základních činností vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a personální možnosti poskytovatele. Cena uvedených fakultativních služeb byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na danou službu.

Jak služba probíhá:

Zájemce má možnost využívat jen služby hygienické péče, denního pobytu nebo vše.

Služby hygienické péče - zahrnuje zejména pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů, péče o nohy, dopravu

Denní pobyt - zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, vč. služeb hygienické péče.

Nabízíme zde různé aktivity. Konkrétně se jedná o:

 • společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky
 • reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu,...), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení,...
 • udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
 • při péči využíváme různých nových a moderních poznatků práce se vzpomínkami, stimulace pěti smyslů - Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, míčkování a další.

Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Den Dopolední kluby Odpolední kluby
Pondělí 13:00 - 14:30 Filmový klub pro pamětníky
Úterý 8:30 - 11:00 Zpěvanky 12:30 - 13:00 Klub pohody a relaxace (Snozelen)
Středa 13:30 - 14:30 Klub vzpomínání v kruhu
Čtvrtek 13:00 - 14:30 Klub společenských her a smíchu
Pátek 9:15 - 10:15 Klub cvičení pro zdraví

K dispozici máme celkem 3 oddělení denního pobytu. Každé oddělení má svou kapacitu. Na jednotlivé pobyty jsou uživatelé rozděleny dle míry zachování soběstačnosti, kognitivních schopností, s ohledem na potřebnou míru pomoci a podpory.

Rámcový harmonogram denního pobytu

07:00 - 08:00 hod. příjezdy uživatelů, individuální pomoc a podpora

08:00 - 08:30 hod. trénink orientačních schopností (datum, čas,...)

08:30 - 09:00 hod. cvičení jemné a hrubé motoriky

09:00 - 09:15 hod. káva, svačina

09:15 - 10:00 hod. trénink paměti a rozumových schopností

10:00 - 11:00 hod. program I.

11:00 - 13:00 hod. oběd, relaxace, individuální aktivity

13:00 - 14:30 hod. program II.

14:30 - 15:00 hod. příprava k odjezdu, přechodu na DP 2, svačina

15:00 - 16:15 hod. program III.

16:15 - 16:45 hod. relaxace, individuální aktivity

16:45 - 17:45 hod. program IV.

17:45 - 18:00 hod. příprava k odjezdu, odjezd

Tučně zvýrazněné bloky jsou pravidelné bloky, které se každý den realizují. Časy jsou orientační, upravují se plus minus 15 min., dle aktuální situace. V rámci programmu I.-IV. je pracovníky DP připravovaný program. Při něm vychází ze zásady, aby během dne byl v rámci programu "zapojen celý člověk" (hlava, mysl, ruce, nohy, tělo) a přitom se aktivity pravidelně střídaly.

Výše úhrady za služby:

 • Výši úhrad stanovuje Sazebník služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o. - Centru denních služeb, který je zveřejněn na webových stránkách organizace.

Provozní doba:

Provozní doba Centra je každý pracovní den v čase 6:30 - 18:00 hod., v sobotu 7:30 - 14:00 hod. Některé úkonyjsou poskytovány v určeném čase dle možností poskytovatele. Jedná se o:

 • hygienické služby, vč. péče o nohy - provádí se v pracovní dny mimo sanitární dny, které jsou stanoveny na rok dopředu
 • zajištění drobného nákupu - v pracovní dny od 7:00 do 8:00 hod.
 • dopravu - v pracovní dny 7:00 - 18:00 hod. a v sobotu 7:30 - 9:00 a 13:00 - 14:00 hod.
 • přeprava osob vozidly poskytovatele - v pracovní dny 7:00 - 10:00 a 13:00 - 14:00 hod.

 

2. Kapacita centra

Denní kapacita Centra je 34 uživatelů celkem, z čehož je 8 uživatelů na hygienickou péči a 26 uživatelů na denní pobyt. Denní kapacita Centra v soboty je 8 uživatelů.

 

3. Komu jsou naše služby určeny a co je jejich cílem?

To se dozvíte ve Veřejném závazku (pdf).

 

4. Kdy lze začít poskytovat služby

 • Zájemce odevzdal řádně vyplněnou Žádost o poskytování služeb, která je k dispozici na webu či v kanceláři Centra, příp. vč. příloh.
 • Pokud projevil uživatel zájem a úspěšně absolvoval pobyt na zkoušku.
 • Byla uzavřena Smlouva o poskytnutí služby, bez které nelze služby poskytovat. Zájemce sipři uzavírání smlouvy sám volí frekvenci služeb (denně, 1x týdně, 2x týdně,...), konkrétní úkonyslužeb (hygienické služby, denní pobyt, obědy, doprava,...). Využívání všech služeb současně není podmínkou.

 

5. Setkání "Čaje o páté"

Ilustrační obrázek - Čaj o pátéJedná se o podpůrnou skupinu rodinných příslušníků nebo osob, kteří pečují o člověka s demencí. Setkání probíhá v určený termín ve společenské místnosti na Centru denních služeb a to v čase od 15:30 do 17:00 hod.

V klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny mají tito pečovatelé jedinečnou možnost pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Účast na této skupině je bezplatná, dobrovolná a v době jejího konání je možné péči o osobu s demencí zajistit na denním pobytu.

Rodinní pečovatelé tak mají ve skupině možnost:

 • řešit aktuální problémy s péčí o člověka s demencí,
 • získávat informace o Alzheimerově chorobě, možnostech řešení této situace, kontakty na související oblasti služeb – zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, apod.,
 • získat praktické a cenné rady týkající se zvláštností péče o člověka s demencí – na přání účastníků se na setkání zvou odborníci z oblasti zdravotnictví i sociálních služeb (např. zástupce domovů pro seniory, které přijímají klienty se syndromem demence) atd.,
 • aspoň na chvíli nalézt tolik potřebný klid a podporu od lidí, kteří mají obdobnou životní zkušenost s péčí o blízkého člověka s demencí.

Pro další informace o svépomocných skupinách a této problematice se můžete obrátit na:

 

 

6. Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytování služeb na CDS (pdf)

Leták (pdf)

Zjednodušený dokument k pravidlům týkající se stížností (pdf)Ke stažení:


Hlavní stránka  |  Poskytujeme  |  Kontakty
Webdesign STUDIO VIRTUALIS